نقد فیلم قاعدۀ تصادف به کارگردانی بهنام بهزادی(چوپانی که بره اش گریخت…) – شماره 456 ماهنامه فیلم صفحه های 120 – 123