نقد فیلم اسب حیوان نجیبی است به کارگردانی عبدالرضا کاهانی – شماره 436 ماهنامه فیلم صفحه های 87 – 89