به دنبال یک جای امن(گفت و گوی جمعیِ جهانبخش نورایی،احمد طالبی نژاد و هوشنگ گلمکانی با مسعود کیمیایی) – شماره 341 ماهنامه فیلم صفحه های 86 – 96