چشم انداز( (ستاره ای به نام دوبلور) و (محاکمۀ رمبو به اتهام اشغال خاک دیگران) و (شکار تبهکاران توسط بی بی سی) و (پاداش متلک) ) – شماره 34 ماهنامه فیلم صفحه های 22 – 23