نظر جهانبخش نورائی درباره سریال شهرزاد(روز حساب می رسد ای زلف کج حساب) – شماره 561 ماهنامه فیلم صفحه های 17 – 18