نقد فیلم روسی به کارگردانی امیرحسین ثقفی(فراسوی نیک و بد) – شماره 563 ماهنامه فيلم صفحه های 60– 62