نقد فیلم از گور برخاسته به کارگردانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو(بازندۀ هردو جهان)-شماره 508 ماهنامه فیلم صفحه های 66 – 71