1397

یادداشت های جهانبخش نورائی در تلگرام دربارۀ چند فیلم سی و هفتمین جشنوارۀ فیلم فجر (بهمن 1397)

مسافران بهرام بیضائی  از دیدگاه اساطیر

بغض دل‌پذیر و جای خالی مسافران / گزارش نمایش «مسافران» در کانون فیلم خانه سینما- 3 بهمن ماه 1397

گفتگو با جهانبخش نورائی، منتقد سینما دربارۀ فیلم «سرو زیر آب» گزارش به خاک ایران-روزنامۀ شرق شماره 3323 یکشنبه 2 دیماه 1397

خطابه پرداز پرسشگر(به پاسداشت هشتاد سالگی بهرام بیضایی)-شمارۀ 551 ماهنامۀ فیلم صفحه های 12-15

میداس های وطنی و سلبریتی هائی که طلا جارو می کنند-شمارۀ 548 ماهنامۀ فیلم صفحه های 8-9

لنگر از دست رفته (در رثای عزت الله انتظامی)-روزنامه اعتماد شماره 4163 شنبه 27 مرداد ۱۳۹7

 جذابیت بازیگرها از کجا می آید؟(2) -شمارۀ 541 ماهنامۀ فیلم صفحه های 23-25

نه خوش چهره،نه خوش اندام،اما جذاب(جهانبخش نورایی با رضاکیانیان،سعیدقطبی زاده و امیرپوریا)-شمارۀ 540 ماهنامۀ فیلم صفحه های 52-55

تا زنده هستم فیلم می سازم و می نویسم(گفت و گوی جهانبخش نورایی با مسعود کیمیایی)-شمارۀ 540 ماهنامۀ فیلم صفحه های 56-61