گفتگوی جهانبخش نورائی، پرویز دوایی و کیومرث وجدانی(چه روزهایی داشتیم…) – شماره 489 ماهنامه فیلم صفحه های 38 – 42