اسکار2012:سال ایران، سینمای ایران، سال اصغر و نادر و سیمین -شماره 440 ماهنامه فیلم صفحۀ 86