دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم (دربارۀ مسعود کیمیایی)-شمارۀ 422 ماهنامۀ فیلم صفحه های 118-120