نه خوش چهره،نه خوش اندام،اما جذاب(جهانبخش نورایی با رضاکیانیان،سعیدقطبی زاده و امیرپوریا)-شمارۀ 540 ماهنامۀ فیلم صفحه های 52-55