نقد فیلم به همین سادگی به کارگردانی رضا میرکریمی(زمانی برای رفتن زمانی برای ماندن) – شماره 376 ماهنامه فیلم صفحه های 133 – 137