یادداشت(انتخاب ده فیلم برتر ایرانی و خارجی) انتخاب نکنم،سنگین ترم!– شماره 400 ماهنامه فیلم صفحه 58