نقد فیلم طهران؛روزهای آشنایی به کارگردانی داریوش مهرجویی – شماره 408 ماهنامه فیلم صفحه های 135 – 136