نقد مستند تینار به کارگردانی مهدی منیری(پسرکی که نتوانست از بهشت فرار کند) – شماره 386 ماهنامه فیلم صفحه های 95 – 96