گفت و گوی عباس یاری با جهانبخش نورايی(در نکوهش حاجت طلبیدن از دجّال) – شماره 184 ماهنامه فيلم صفحه های 29 – 32