گفتگوی جهانبخش نورايی و احمد طالبی نژاد دربارۀ فیلم هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی(من از مرگی دیگر شادمان خواهم بود) – شماره 94 ماهنامه فيلم صفحه های 46 – 51