نقد فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی(آتش پنهان در اجاق سرد)-مجله فیلم امروز آذر1400 صفحه های20-23