نقد فیلم باشو غریبۀ کوچک به کارگردانی بهرام بیضائی(زمین چون آسمان، بی رحم نیست)-مجله فیلم امروز دی1400 صفحه های34-36