پیرامون شرّ واجب و برخی از مزایای آن(نگاهی به فیلم مسافران)-مجله بخارا خرداد و تیر 1400 شماره143