نقد فیلم پ مثل پلیکان (بهشت برای آسید علی میرزا نیست!) – شماره 565 ماهنامه فیلم صفحه های 26-27