فیلمنامه ای که مقام امنیتی نوشت و خواست در آن بازی کنم -مجله فیلم امروز فروردین 1403