چگونه فیلم را نقد می کنم؟

چگونگی و شیوۀ نگاه من به هر فیلم، در بخش آغازین نقدی که در شمارۀ 427 ماهنامه فیلم بر «جدایی نادر از سیمین» نوشتم شرح داده شده است.