دربارۀ من

زندگی نامه و دلبستگی ها

زندگی من تا آنجا که به کودکی و دلبستگی هایم، بخصوص به شیفتگی ام به سینما، ربط پیدا می کند در مطلبی که هوشنگ گلمکانی در شماره 502 ماهنامۀ فیلم (20 دی 1394) نوشته، تا حد زیادی بازتاب یافته است. آنرا به عنوان زندگی نامه ام بپذیرید.