تاوان ناسزاگویی

تاوان ناسزاگویی
در کشتی و ورزش‌های رزمی گاهی از زور حریف برای به زمین زدن او استفاده می‌کنند. واژه هایی که این گوینده در یک برنامۀ تلویزیونی به زشتی به زبان می‌آورد و به جای بحث منطقی مؤدبانه، با اشاره ای روشن، به خانم بنی‌اعتماد و دختر ایشان تهمت جنسی میزند، وسیله ای می شود برای باخت اخلاقی خود او و، در چشم اندازی وسیع تر، باخت این نوع بی‌اخلاقی و کج اندیشی که متأسفانه در سرزمین ما منحصر به همین یک مورد هم نیست. البته این حق هر کسی است که از دیگران چه خانم بنی اعتماد باشد چه هر شخص دیگر در هر مقام و هر جایگاه، انتقاد کند، اما گوینده با آویختن به ناسزاگوئی و وصله چسباندن و تهدید، در واقع دارد زیر پای خودش را خالی می کند. قرآن و پیامبر مومنان را به پاکیزه سخن گفتن فرا می‌خوانند، اما مسلمان‌نماهائی هستند که حرمت گفتار و شأن استدلال را آلوده می‌کنند. بی گمان این گوینده یک عذرخواهی بزرگ به همه بدهکار است. (اگر متهم نمی‌شدم که بی‌سند حرف زده‌ام، این فیلم را باز نشر نمی‌کردم).