وقتی بابات دوقلو باشه

سراسر زندگی ما پر از فریبی است که به خاطر تغییر ظاهری چیزها، انسانها، عقاید، و روابط دوروبرمان می خوریم؛ بی آنکه متوجه شویم ریشه همه آنها یکی است و تنها یک عینک است که می‌تواند حقیقت را بپوشاند و گمراهی بیاورد. به سال‌های پشت سر که نگاه میکنیم در صحنه گرایش های اجتماعی و سیاسی و دلبستگی ها و امیدهایمان به این و آن آیا اصلا متوجه شگرد عینک بوده ایم؟
از دوست روزنامه‌نگارم غلامرضا کیانمهر عزیز که این فیلم را برایم فرستاد تا این چند کلمه رابنویسم سپاسگزارم.